Å KALLE TIL

Noen konkrete tips i rekrutteringsarbeidet

I praksis vil oftest rekrutteringen foregå innenfor den enkelte arbeidsgren/tiltak og det vil våre det ansvarlige utvalg, en leder, en komite e.l. som har rekruttering som en av sine oppgaver.

Men det er ingen hemmelighet at det ofte kan by på problemer å finne medarbeidere til oppgaver som venter på å bli løst. Noen konkrete tips kan det derfor være godt å ha med seg i dette arbeidet:

1) Er oppgavene klart nok avgrenset

Det første rådet er å sørge for å avgrense og konkretisere oppgavene. Å rekruttere medarbeidere til å ta ansvar for "ungdomsarbeidet" i menigheten er et eksempel på hvordan dette ikke bør presenteres.

Å få noen til å være gruppeleder for en 6-7 konfirmanter 5 ganger i løpet av et år, er et eksempel på en klarere avgrensning.

I en enkelt sammenheng kan det være en fordel å formalisere en "avtale" som angir ansvar, omfang og forpliktelser i et medarbeiderforhold.

2) Kan ansvaret deles på flere?

Å være alene om større eller mindre ansvarsområder, vil av mange oppleves som en unødig belastning. Ansvaret for oppgaver kan i mange flere tilfeller med fordel fordeles på flere.

Samarbeid mellom medarbeidere vil både være en avlastning, men kan også vise seg å føre til utløsning av nye ressurser og kreativitet.

3) Tilbyr vi oppfølgning?

I forlengelse av punktet over, vil det ofte også være nødvendig at menigheten følger opp sine medarbeidere og ikke overlater disse til seg selv. Slik oppfølging kan skje på mange måter - både ved uformell kontakt og i mer organisert form. Dette vil bli behandlet under opplæring av og omsorg for medarbeidere, som forsøker å gi impulser til hvordan dette kan ivaretas i praksis.

4) Er det andre vi kan spørre?

I mange sammenheng vil det være enkeltpersoner eller grupper med særlig interesse for eller tilknytning til spesielle oppgaver. Ofte vil muligheten for å rekruttere medarbeidere være særlig stor i slike grupper og rekrutterings-arbeidet bør konsentreres om nettopp disse.

5) Blir initiativ fulgt opp?

Det er ikke uvanlig at enkelte selv melder seg til tjeneste eller kommer med konkrete forslag til nye tiltak eller arbeidsoppgaver som burde settes i gang. Å stimulere til og følge opp slike initiativ på en god møte, hører med til et forsvarlig rekruteringsarbeid i menigheten.

Ta et nei på alvor

Av ulike årsaker vil enkelte likevel si nei til å involvere seg i menighetens arbeid. Arbeids- og livssituasjon kan kjøre et engasjement vanskelig, forholdet til kirken kan være så uavklart at man finner det problematisk av den grunn o.s.v.

Det er viktig å respektere den enkeltes egen vurdering av en slik forespørsel. Det må også være åpent rom i menigheten for dem som ønsker å sitte på "bakerste benk" uten å delta i det organiserte menighetsarbeidet.