Bibelsitater om diakoni - Det nye testamentet

Matt 5:3-10
Salige er de som er fattige i seg selv,for himmelriket er deres. [4] Salige er de som sørger, for de skal trøstes. [5] Salige er de tålsomme, for de skal arve jorden. [6] Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten,
for de skal mettes. [7] Salige er de barmhjertige,
for de skal få barmhjertighet. [8] Salige er de rene av hjertet,
for de skal se Gud. [9] Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn. [10] Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,
for himmelriket er deres.

Matt 5:16
Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matt 7:12
Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.

Matt 7:21
Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.

Matt 20, 26b  - Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener.

Matt 25:31-45
Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, [32] og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, [33] og stille sauene til høyre for seg, og geitene til venstre.
[34] Så skal kongen si til dem på sin høyre side: "Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. [35] For jeg var sulten, og dere gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; [36] jeg var uten klær, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg." [37] Da skal de rettferdige svare: "Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? [38] Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? [39] Og når så vi deg syk eller i fengsel, og kom til deg?" [40] Men kongen skal svare dem: "Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg."
[41] Deretter skal han si til dem på venstre side: "Gå fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler. [42] For jeg var sulten, men dere gav meg ikke mat; jeg var tørst, men dere gav meg ikke drikke; [43] jeg var fremmed, men dere tok ikke imot meg; jeg var uten klær, men dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, men dere så ikke til meg." [44] Da skal de svare: "Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller uten klær eller syk eller i fengsel uten å hjelpe deg?" [45] Men han skal svare dem: "Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg."

Mark 10:43-45
Men slik er det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener, [44] og den som vil være den fremste blant dere, skal være alles trell. [45] For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange."

Luk 3:8
Så bær da frukt som svarer til omvendelsen.....

Luk 3:10-11
"Hva skal vi da gjøre?" spurte folk. [11] Han svarte: "Den som har to kjortler, skal dele med den som ingen har, og den som har mat, skal gjøre det samme."
 

Luk 4:17-19
rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant det stedet der det står skrevet:

[18] Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg til å forkynne
et gledesbudskap for fattige.
Han har sendt meg for å kunngjøre
at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri
[19] og rope ut et nådens år fra Herren.

Luk 6:31
Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.

Luk 6:38
Gi, så skal dere få: Et godt mål, rystet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For det skal måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker.

Luk 6:39
Han fortalte dem også en lignelse: Kan vel en blind lede en blind? Vil da ikke begge falle i grøften?

Luk 6:47-49
Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem, hvem han ligner, skal jeg fortelle dere. [48] Han er lik en mann som bygde et hus, og som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, fordi det var godt bygd. [49] Men den som hører og ingen ting gjør, han ligner en mann som la huset på bare bakken, uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det med en gang, og hele huset styrtet sammen.Luk 10:25-36 - Den barmhjertige samaritan
Da stod en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. "Mester," sa han, "hva skal jeg gjøre for å få evig liv?" [26] "Hva står skrevet i loven?" sa Jesus. "Hva leser du der?" [27] Han svarte: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv." [28] Da sa Jesus: "Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve." [29] Men den andre ville rettferdiggjøre seg og spurte: "Hvem er så min neste?" [30] Jesus tok spørsmålet opp og sa:
En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. [31] Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei; han så ham, men gikk rett forbi. [32] Det samme gjorde en levitt; han kom, så mannen og gikk forbi. [33] Men en samaritan som var på reise, kom også dit han lå; og da han fikk se ham, syntes han inderlig synd på ham. [34] Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem, løftet ham opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. [35] Neste morgen tok han fram to denarer, gav dem til verten og sa: "Sørg godt for ham; og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake."
[36] Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?

Joh 12:26
Om noen vil tjene meg, må han følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal få ære av Faderen.

Apost 6:1-6
På denne tid, da tallet på disipler stadig økte, kom de gresktalende jøder med klager mot de hebraisktalende, fordi deres enker ikke ble tilgodesett ved den daglige utdelingen. [2] De tolv kalte da sammen alle disiplene og sa: "Det ville være galt om vi forsømte forkynnelsen av Guds ord for å ta oss av utdelingen av mat. [3] Brødre, velg nå ut blant dere sju menn som har godt ord på seg og er fylt av Ånd og visdom; dem vil vi sette til denne oppgaven. [4] Men vi skal vie oss til bønnen og Ordets tjeneste." [5] Dette forslaget ble godt mottatt av hele forsamlingen. Og de valgte Stefanus, en mann fylt av tro og Hellig Ånd, og Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus, en proselytt fra Antiokia. [6] Disse ble ført fram for apostlene, som bad og la hendene på dem.

Rom 6:22
Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten av det blir helliggjørelse og til slutt det evige liv.

Rom 12:4-7
Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver. [5] På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. [6] Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den slik som troen tilsier; [7] den som har diakontjeneste, skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer, skal ta seg av læren,

Rom 12:13
Vær med å hjelpe kristne som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet.

Rom 15:1-2
Vi som er sterke, må bære svakhetene hos dem som er svake, og ikke bare tenke på oss selv. [2] Hver og en av oss skal tenke på sin neste og gjøre det som er til beste for ham, og som tjener til å bygge opp.

Rom 16:1-2
Jeg anbefaler vår søster Føbe for dere; hun gjør tjeneste i menigheten i Kenkreæ. [2] Ta imot henne i Herrens navn, slik det sømmer seg for kristne. Gi henne den hjelp hun kan trenge å få av dere, for hun har selv tatt seg av mange, også meg.

1 Kor 1:27-28
Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. [28] Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe,

1 Kor 12:22
Tvert imot! De lemmer på legemet som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige.

2 Kor 1:4
Han trøster oss i all vår nød, for at vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud.


2 Kor 8:13-15
Det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp og dere ha det vanskelig, men det skal være likhet. [14] Denne gang er det dere som har overflod og kan hjelpe dem som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere, når dere lider nød. Da blir det likhet, [15] slik det står skrevet: Den som fikk mye, hadde ingen overflod, og den som fikk lite, led ingen mangel.
 

2 Kor 9:11-12
Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud, når vi overbringer gaven. [12] For denne tjenesten, som også er en gudstjeneste, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød; den skal også vise sin overflod i at mange takker Gud.

Gal 5:13-14
Dere er kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for den syndige natur, men tjen hverandre i kjærlighet. [14] For hele loven blir sammenfattet i dette ene bud: Du skal elske din neste som deg selv.

Gal 6:9-10
La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. [10] Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er våre søsken i troen.

Fil 2:4-5
Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. [5] Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus!

1 Tim 3:8-13
Likeså skal diakonene være aktede menn, som står ved sitt ord, ikke ligger under for drikk og ikke er ute etter skammelig vinning. [9] De skal eie troens hemmelighet i en ren samvittighet. [10] Men også de skal først prøves, og dersom det ikke er noe å utsette på dem, skal de settes til tjenesten. [11] Likeså med kvinnene; de skal være vel ansett, ikke fare med sladder, men være edruelige og pålitelige i alt. [12] En diakon skal være én kvinnes mann, og han skal lede barn og familie på en god måte. [13] For diakoner som har utført sin tjeneste godt, vinner seg en aktet stilling og får stor frimodighet i troen på Kristus Jesus.


1 Tim 5:8
En som ikke har omsorg for sine nærmeste og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Tit 3:14
Våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger og yte hjelp der det trengs, så deres liv ikke skal være uten frukt.

Hebr 13:15-17
La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. [16] Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre; for slike offer er til Guds behag.
[17] Vær lydige mot deres ledere og rett dere etter dem! For de våker over deres sjeler og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere.

Jak 1:22
Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv.

Jak 1:24-25
Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. [25] Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, han blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Han skal være lykkelig i sin gjerning.

Jak 1:27
En gudstjeneste som er ren og feilfri i Gud vår Fars øyne, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden.
 

Jak 2:14-17
Mine brødre! Hva hjelper det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? [15] Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, [16] og en av dere sier til dem: "Farvel, hold dere varme og spis dere mette" ­ hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? [17] Slik er det også med troen: Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død.

Jak 2:18
Noen kan si: "Den ene har tro, den andre har gjerninger". Vis meg da din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger.

Jak 4:17
Den som vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, han synder.

1 Pet 4:10-11
Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. [11] Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen.

1 Joh 2:6
Den som sier at han er i ham, må leve slik Jesus levde.

1 Joh 3:17-18
Men den som ser en bror lide nød og lukker hjertet til for ham når han selv har mer enn nok å leve av, hvorledes kan han ha Guds kjærlighet i seg?
[18] Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling.

1 Joh 4:21
Og dette er det bud vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror.